Veure telèfon      ESP | CAT

Normativa

Normativa en consum de calefacció

La Política Energètica més important de la Comissió Europea per a l’estalvi d’energia

Reial Decret de transposició de la Directiva 2012/27 / UE

Actualment ja aprovat, l’article 14 (comptabilització de consums) del Reial decret estableix l’obligació que tots els edificis que estiguin dotats de sistemes centralitzats de calefacció, aigua calenta i climatització hauran de disposar d’algun sistema de comptabilització de consums, de manera que cada veí pagui en funció del seu consum mesurat. En concret, en el cas de la calefacció, s’instal·laran comptadors de calefacció o, quan no sigui tècnicament viable, repartidors de costos de calefacció o un altre sistema que mesuri el consum de calor en cada radiador.

La legislació no obliga a tots els habitatges a instal·lar repartidors de costos. Aquells habitatges que estiguin a les zones climàtiques α, A i B no necessiten instal·lar els repartidors de consum.

nova normativa energètica

mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència

Hi haurà multes per a qui no compleixi?

Segons el Reial decret Llei 8/2014 d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, l’incompliment de l’obligació de comptabilitzar individualment consums es considera falta molt greu, i s’estableixen multes d’entre 1000 i 10 000 euros.

Consultar Reial decret llei

Quan cal instal·lar els repartidors de costos o comptadors de calefacció?

Segons la disposició transitòria tercera del Reial decret de Transposició, abans de l’1 de gener de 2017 s’haurà de tenir instal·lats els dispositius de mesurament, i comptar amb un servei de lectura i liquidació dels corresponents costos de calefacció. Pel que ja és una mesura obligatòria.

En la meva comunitat de veïns hi ha uns estatuts que determinen que el repartiment dels costos de calefacció es realitza per metre quadrat, hem de canviar els estatuts?

En absolut. La Llei de Propietat Horitzontal, en el seu article 17 estableix que les iniciatives d’eficiència energètica, entre les quals es troba la instal·lació de dispositius que permetin la comptabilització individual de calefacció entre els veïns, no requereixen de la modificació dels títols constitutius de la comunitat de veïns. Amb la qual cosa n’hi ha prou amb una decisió de la Junta de Veïns per a la instal·lació de comptadors o repartidors de costos de calefacció.